Faaliyet Dönemi Sonrası Önemli Gelişmeler

1 OCAK - 4 MART 2016 ARASI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI*
28.01.2016

Esas Sözleşme Tadili

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesi’nin Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ekteki şekilde tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınması için gerekli işlemlerin yapılmasına karar vermiştir. Esas Sözleşme tadili Genel Kurul onayına tabidir.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

MADDE 3: MAKSAT VE MEVZUU

Şirket başlıca; Ulaştırma Bakanlığı ile imzalanmış bulunan GSM Pan Avrupa Mobil Telefon Sistemi ihalesinde öngörülen iş hizmetleri ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon kanununa aykırı olmamak üzere her türlü telefon ve telekomünikasyon ve benzeri hizmetleri ifa etmek ile IMT-2000/UMTS hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirme kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere kurulmuştur.

MADDE 3: İŞLETME KONUSU

Şirket başlıca; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile imzalanmış olan “GSM Pan Avrupa Mobil Telefon Sistemi’nin Kurulması ve İşletilmesi ile İlgili Lisans Verilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi”, “IMT-2000/UMTS Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi” ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından IMT Hizmetine İlişkin verilen “Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı Yetki Belgesi” kapsamında yetkilendirilmiş olduğu hizmetler ile, ilgili mevzuat ve düzenleyici işlemler doğrultusunda izin verilen diğer hizmetleri yürütmek üzere kurulmuştur.

Şirket yukarıda belirtilen maksat ve mevzuuna erişebilmek için:

Şirket yukarıda belirtilen işletme konusuna erişebilmek için:

1) Konusu ile ilgili olarak hizmet, vekalet, acentalık, komisyonculuk, taahhüt ve şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair sözleşmeleri akdedebilir ve bu meyanda, kısa, orta ve uzun vadeli kredi ve ödünç alabilir, herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir, mevzuata aykırı olmamak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olduğu ortaklıklara, ana şirkete ve grup şirketlerine döviz veya Türk Lirası cinsinden kredi açabilir;

1) Konusu ile ilgili olarak hizmet, vekalet, acentalık, komisyonculuk, taahhüt ve şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair sözleşmeleri akdedebilir ve bu meyanda, kısa, orta ve uzun vadeli kredi ve ödünç alabilir, herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir, mevzuata aykırı olmamak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olduğu ortaklıklara, ana şirkete ve grup şirketlerine döviz veya Türk Lirası cinsinden kredi açabilir;

2) Mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunları şirkete ortak edebilir veya bunlarla yeni şirketler kurabilir veya teşebbüslere girişebilir; yerli veya yabancı şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak edebilir, yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler alabilir veya mümessillikler verebilir, Türkiye’de çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara katılabilir, bu gibi kişi ve/veya kurumlara kârdan pay ayırabilir, kâr dağıtımı yapabilir ve bağışta bulunabilir. Şu kadar ki, vakıflar ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunmaları veya kârdan pay ayırmaları durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen kurallara uyulacak ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.

2) Mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunları şirkete ortak edebilir veya bunlarla yeni şirketler kurabilir veya teşebbüslere girişebilir; yerli veya yabancı şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak edebilir, yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler alabilir veya mümessillikler verebilir, Türkiye’de çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara katılabilir, vakıf kurabilir, bu vakıflara malvarlığı tahsis edebilir, bu gibi kişi ve/veya kurumlara kârdan pay ayırabilir, kâr dağıtımı yapabilir ve Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genelkurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.

3) Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği yapmamak kaydıyla ve ilgili mevzuat uyarınca yetkilendirildiği durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile her nevi menkul kıymetleri ve ticari senetleri kâr ortaklığı belgeleri, finansman bonoları ve hisse senedine dönüşebilen tahvilleri çıkarabilir, edinebilir, ihraç edebilir, elden çıkarabilir, teminat olarak gösterebilir veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir:

3) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve ilgili mevzuat uyarınca yetkilendirildiği durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile her nevi menkul kıymetleri ve ticari senetleri kâr ortaklığı belgeleri, finansman bonoları ve pay senedine dönüşebilen tahvilleri çıkarabilir, edinebilir, ihraç edebilir, elden çıkarabilir, teminat olarak gösterebilir veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir:

4) Lisans, imtiyaz, alameti farika, know-how teknik bilgi ve yardım vesair sınai mülkiyet hakları edinebilir, bunları tescil ettirebilir, kiralayabilir ve bunlara ilişkin şözleşmeler akdedebilir;

4) Lisans, imtiyaz, alametifarika, know-how teknik bilgi ve yardım vesair sınai mülkiyet hakları edinebilir, bunları tescil ettirebilir, kiralayabilir ve bunlara ilişkin şözleşmeler akdedebilir;

5) Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, kira ile tutabilir, kiraya verebilir ve satabilir: fabrika ve her türlü bina inşa edebilir, finansal kiralama yapabilir, satış vaadi, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere, menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir; üçüncü kişilerden ipotek devralabilir; şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fek edebilir; sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi adına veya mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine veya olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacı dahilinde olmak kaydıyla diğer üçüncü kişiler lehine her ne nam ve şekilde olur ise olsun teminat olarak gösterebilir. Şu kadar ki, Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.

5) Şirket işletme konusunun gerektirdiği menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, kira ile tutabilir, kiraya verebilir ve satabilir: fabrika ve her türlü bina inşa edebilir, finansal kiralama yapabilir, satış vaadi, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere, menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir; üçüncü kişilerden ipotek devralabilir; şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fek edebilir; sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi adına veya mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine veya olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacı dahilinde olmak kaydıyla diğer üçüncü kişiler lehine her ne nam ve şekilde olur ise olsun teminat olarak gösterebilir. Şu kadar ki, Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.

6) Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair teşebbüslere girişebilir ve gerekli iş, muamele ve mukaveleleri yapabilir.

6) Şirket işletme konusunun gerektirdiği sair teşebbüslere girişebilir ve gerekli iş, muamele ve mukaveleleri yapabilir.

7) Şirket SIM kartlarının marka ve amblemini tescil ettirebilir, bunları sattırabilir, kiraya verebilir, tekrar satın alabilir, başkalarına sattırabilir, bunların satışı için yurt içinde veya yurt dışında bayilikler verebilir, ihraç edebilir, başka SIM kartlarını yurt dışından ithal edebilir, bunlarla ilgili her türlü tasarrufta bulunabilir.

7) Şirket SIM kartlarının marka ve amblemini tescil ettirebilir, bunları sattırabilir, kiraya verebilir, tekrar satın alabilir, başkalarına sattırabilir, bunların satışı için yurt içinde veya yurt dışında bayilikler verebilir, ihraç edebilir, başka SIM kartlarını yurt dışından ithal edebilir, bunlarla ilgili her türlü tasarrufta bulunabilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra bu işler de yapılabilecektir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Sanayi, Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izin alınacak ve usulüne uygun olarak Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilecektir.

Şirket, Genel Kurul kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir.

MADDE 4 - MERKEZ VE ŞUBELER

Şirketin merkezi İstanbul‘dadır. Şirket‘in adresi Turkcell Plaza, Meşrutiyet Caddesi, No:153, Tepebaşı, Beyoğlu / İstanbul‘dur.

MADDE 4 - MERKEZ VE ŞUBELER

Şirketin merkezi İstanbul‘dadır. Şirket‘in adresi Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe-İstanbul’dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilân ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilân ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir.

Tescil ve ilân edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilân edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Tescil ve ilân edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilân edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve mümessillikler açabilir.

Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve mümessillikler açabilir.

MADDE 6 – ŞİRKET SERMAYESİ

Şirketin kayıtlı sermayesi 2.200.000.000 (İki milyarikiyüzmilyon) Yeni Türk Lirası olup, her biri beheri 1 (Bir) Yeni Türk Lirası değerinde 2.200.000.000 (İkimilyarikiyüzmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Şirketin çıkartılmış sermayesi, T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nün 23 Ağustos 1993 tarih ve 1746 sayılı İzin ve Teşvik Belgesi ve Yatırım İndirimi ile 19.12.1994 tarihli ekli şartlarına, 6 Kasım 1997 tarih ve 2741 sayılı İzin ve Teşvik Belgesi ve Yatırım İndirimi ile 16.07.1999, 16.12.1999 ve 30.11.2000 tarihli ekli şartlarına ve 26 Şubat 2001 Tarih ve 3704 sayılı İzin ve Teşvik Belgesi ve Yatırım İndirimine uygun olarak tamamı ödenmiş, 1.474.639.361 (Birmilyardörtyüzyetmişdörtmilyonaltıyüzotuzdokuzbinüçyüzaltmışbir) Yeni Türk Lirası olup, 1.474.639.361 (Birmilyardört yüzyetmişdörtmilyonaltıyüzotuzdokuzbinüçyüzaltmışbir) adet paya ayrılmıştır .

MADDE 6 – ŞİRKET SERMAYESİ

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.04.2000 tarih ve 40/572 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket kayıtlı sermaye tavanı 2.200.000.000 TL (İki milyarikiyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 2.200.000.000 (İkimilyarikiyüzmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Şirket çıkarılmış sermayesi ise, 2.200.000.000 TL (İki milyarikiyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1,00 (Bir) TL nominal değerli 2.200.000.000 (İkimilyarikiyüzmilyon) adet nama yazılı paya ayrılmış, tamamı ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

MADDE 7 - HİSSE DEVRİ

Hisse devirleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Katma Değerli Hizmetler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Yönetim Kurulu Şirket’in tabi olduğu Katma Değerli Telekomünikasyon Hizmetleri Lisans Yönetmeliği ve/veya diğer mevzuatta öngörülen hissedarlar ile ilgili sınırlamalara uymak amacıyla hisselerin yabancılara devrini sınırlayabilir.

MADDE 7 - HİSSE DEVRİ

Pay devirleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği, GSM Pan-Avrupa Mobil Telefon Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi ile İlgili Lisans Verilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi, IMT-2000/ UMTS Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi ve Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı Yetki Belgesi Eki - IMT Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Hak ve Yükümlülükler Belgesi hükümlerine tabidir.

Yönetim Kurulu Şirket’in tabi olduğu Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği, GSM Pan-Avrupa Mobil Telefon Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi ile İlgili Lisans Verilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi, IMT-2000/ UMTS Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi, Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı Yetki Belgesi Eki - IMT Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Hak ve Yükümlülükler Belgesi ve/veya diğer mevzuatta öngörülen paydaşlar ile ilgili sınırlamalara uymak amacıyla payların yabancılara devrini sınırlayabilir. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 137/3 hükmü saklıdır.

MADDE 8 – SERMAYE ARTIŞI VE HİSSE SENETLERİ

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullandıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz, çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanın kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirket Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hisse senetlerini birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde bastırabilir.

MADDE 8 – SERMAYE ARTIŞI VE HİSSE SENETLERİ

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

MADDE 9 – YÖNETİM KURULU

Şirketin denetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Şirket işlerinin ve bilcümle mallarının idaresi ve Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili ve kanunen Genel Kurulun bizzat yapmağa mecbur bulunduğu işler dışında kalan her türlü yetkiye sahiptir.

Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından seçilecek üyeden teşekkül eder.

Belli bir tüzel kişiyi temsil eden bir Yönetim Kurulu üyesinin o tüzel kişi ile ilişkisinin kalmadığı bildirildiği veya belli bir tüzel kişi hisselerini bir üçüncü kişiye devrettiği takdirde o kişi Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve Yönetim Kurulu bir başka üyeyi ilk genel kurul toplantısına kadar geçici olarak tayin eder.

MADDE 9 – YÖNETİM KURULU

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Şirket işlerinin ve bilcümle mallarının idaresi ve Şirket işletme konusu ile ilgili ve kanunen Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde Şirketin tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir.

Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından seçilecek 7 (yedi) üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu’nun sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 10 – GÖREV SÜRESİ

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler.

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulunun görev süresi sırasında üyeliklerden herhangi bir boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve bu Esas Sözleşmenin 11. maddesine göre boşalan üyeliklerin yerine yeni üye seçimi yapılabilir.

MADDE 10 – GÖREV SÜRESİ

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler.

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür. Üyeliklerden birinin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurulun onayına sunulur.

MADDE 11 – YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

1) Yönetim Kurulu Toplantıları:
Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır.

MADDE 11 – YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

1) Yönetim Kurulu Toplantıları:
Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

2) Toplantı ve Karar Nisabı:
Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az beş üyenin toplantıda hazır bulunması ile mümkündür. Yönetim Kurulu toplantılarında olağan kararlar; beş üyenin hazır bulunduğu toplantılarda dört üyenin müspet oyları ve beşden fazla üyenin hazır bulunduğu hallerde ise beş üyenin müsbet oyları ile alınır.

2) Toplantı ve Karar Nisabı:
Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az beş üyenin toplantıda hazır bulunması ile mümkündür. Yönetim Kurulu toplantılarında olağan kararlar; beş üyenin hazır bulunduğu toplantılarda dört üyenin müspet oyları ve beşden fazla üyenin hazır bulunduğu hallerde ise beş üyenin müsbet oyları ile alınır.

MADDE 12 – ŞİRKETİN TEMSİLİ VE İLZAMI

Şirket ile ilgili bütün belge, senet, vekaletname, taahhütname, mukavele ve sair bilcümle evrakın, teklif, talep, kabul ve beyanlarının geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu tarafından kendilerine imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulü tescil ve ilan olunan kişi veya kişilerin şirket ünvanı altına vazedecekleri imzaları ile mümkündür. Şirketi ilzama yetkili kişilerin ne şekilde imza edecekleri usulü Yönetim Kurulu tarafından tesbit edilir.

MADDE 12 – ŞİRKETİN TEMSİLİ VE İLZAMI

Şirketi temsil ve ilzam yetkisi yönetim kuruluna aittir. Şirket ile ilgili bütün belge, senet, vekaletname, taahhütname, mukavele ve sair bilcümle evrakın, teklif, talep, kabul ve beyanlarının geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu tarafından kendilerine imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulü tescil ve ilan olunan kişi veya kişilerin şirket unvanı altına vazedecekleri imzaları ile mümkündür. Şirketi ilzama yetkili kişilerin ne şekilde imza edecekleri usulü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

MADDE 13 – GÖREV TAKSİMİ VE MÜDÜR TAYİNİ

Yönetim Kurulu sahip olduğu idare ve temsil yetkilerinin tamamını veya gerekli gördüğü veyahut şirket işlerinin icra safhasına taalluk eden kısımlarını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhas azalara veya hisse sahibi olmaları dahi zaruri bulunmayan Genel Müdür ve Müdürlere veya diğer memurlara bırakabilir ve bunlara imza yetkisi verebilir. Temsil yetkisi, hisse sahibi olmayan Genel Müdür veya Müdürlere veya diğer memurlara bırakılmış olsa dahi, Yönetim Kurulu Üyelerinden en az bir tanesinin şirketi temsil yetkisi bulunması zaruridir. Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve ilzam etmek üzere Üçüncü Şahıslara özel temsil yetkisi de verebilir. Genel Müdür ve Müdürlerin ve imza vazı yetkisini haiz diğer memurların vazife süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin seçim müddetleri ile sınırlı değildir. İşbu Ana Sözleşmenin 11-2 maddesi hükümleri saklıdır.

Bu şekilde tayin olunan murahhas aza ve müdürlerin yetkilerini Yönetim Kurulu her zaman kaldırabilir.

MADDE 13 – GÖREV TAKSİMİ VE MÜDÜR TAYİNİ

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 375. maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu’nun 367. maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir.

Şirket Genel Müdürü Şirket’in icra faaliyetlerinin başı olup, bu görevini münhasıran Yönetim Kurulu’nun veya Genel Kurul’un kendisine verdiği talimatlar uyarınca ve Yönetim Kurulu’nun veya Genel Kurul’un çizdiği görev ve yetki çerçevesince yürütür. Yönetim Kurulu’na icrai faaliyetleri hakkında rapor verir.

MADDE 14 – DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

Şirket Genel Kurulu gerek hissedarlar arasından gerek hariçten iki Denetçi seçer.

Denetçiler Heyeti en çok üç yıl için seçilebilir. Görev süreleri sona eren Denetçiler bir daha seçilebilir .

Denetçiler Heyeti Türk Ticaret Kanununun 353 – 357 maddelerde belirtilmiş olan hususların yerine getirilmesinden sorumludur.

MADDE 14 – DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

MADDE 15 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI VE DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve denetçilerin ücretleri Genel Kurul tarafından tesbit edilir ve karara bağlanır.

MADDE 15 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından tespit edilir ve karara bağlanır.

MADDE 16 – BAĞIMSIZ DENETÇİ

Yönetim Kurulu, denetçilerin yanı sıra şirkete ait defter ve kayıtların her yıl incelenmesi için Türkiye’de faaliyet halinde bulunan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tanınan uluslararası nitelikte murakabe firmalarından birini Şirkete Bağımsız Denetçi olarak seçecektir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız denetçinin onaylanması ve bağımsız denetim esasları ile ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 16 – DENETİM

Şirket’in denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

MADDE 17 – GENEL KURUL

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:
1-Davet Şekli: Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurulun Türk Ticaret Kanunun 370. maddesi hükmüne uygun olarak davetsiz toplantı yapması her zaman mümkündür.

MADDE 17 – GENEL KURUL

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:
1-Davet Şekli: Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerini gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır .

Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır .

Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

2-Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

2-Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanırlar.

3-Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanırlar.

3-Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil marifeti ile temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları dahi kullanmağa yetkilidirler.

4-Oy Verme ve Vekil Tayini: Genel Kurul toplantısında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri oy haklarını, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil marifeti ile temsil ettirebilirler. Şirkette paydaş olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları dahi kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

4-Rey Kullanma Şekli: Genel Kurul toplantılarında reyler el kaldırmak sureti ile kullanılır. Ancak, toplantılarda hazır bulunan payların onda birini temsil eden pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oy’a başvurmak gerekir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine uyulur.

5-Oy Kullanma Şekli: Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak sureti ile kullanılır. Ancak, toplantılarda hazır bulunan payların onda birini temsil eden paydaşların talebi üzerine gizli oy’a başvurmak gerekir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine uyulur.

5-Genel Kurul Başkanlığı: Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu Başkan Vekili veya Yönetim Kurulunun aralarında seçeceği bir üye başkanlık eder. Genel Kurul Katibi hissedarlar arasından veya hariçten seçilebilir.

6-Genel Kurul Başkanlığı: Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder; her ikisinin de bulunmadığı zamanlarda ise Genel Kurul Toplantı Başkanı Genel Kurul tarafından paydaşlar arasından veya hariçten seçilir.

6-Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek kararlar alınır. Genel Kurullarda müzakere nisabı, Türk Ticaret Kanununun daha yüksek nisapları öngördüğü haller saklı kalmak kaydı ile esas sermayenin en az yüzde elli birini temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten hazır bulunması; karar nisabı ile, Türk Ticaret Kanununun daha yüksek nisapları öngördüğü haller saklı kalmak kaydı ile toplantıda hazır bulunan hissedarların müspet reylerinin çoğunluğudur.

7-Toplantı ve Karar Yetersayısı: Genel Kurullarda toplantı yetersayısı Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun daha yüksek nisapları öngördüğü haller saklı kalmak kaydı ile esas sermayenin en az yüzde elli birini temsil eden paydaşların asaleten veya vekaleten hazır bulunması; karar nisabı ise, Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun daha yüksek nisapları öngördüğü haller saklı kalmak kaydı ile toplantıda hazır bulunan paydaşların müspet oylarının çoğunluğudur.

Ancak, tavan artırımı haricinde kalan Şirket Ana Sözleşmesinde herhangi bir değişikliğin yapılmasına ait kararlar ise Şirket sermayesinin 2/3’ne sahip hissedarların hazır bulunması ve hazır bulunan hissedarların 2/3 sinin müspet oyları ile alınır.

Yukarıdaki hükümlere istisna olarak, tavan artırımı haricinde kalan Şirket Ana Sözleşmesinde herhangi bir değişikliğin yapılmasına ait kararlar ise, Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun daha yüksek nisapları öngördüğü haller saklı kalmak kaydı ile Şirket sermayesinin 2/3’üne sahip paydaşların hazır bulunması ve hazır bulunan paydaşların 2/3’ünün müspet oyları ile alınır.

7-Toplantı Yeri: Genel Kurullar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu’nun kararı üzerine Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin başka bir yerinde toplanır.

8-Toplantı Yeri: Genel Kurullar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu’nun kararı üzerine Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin başka bir yerinde toplanır.

MADDE 18 – TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

MADDE 18 – TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

MADDE 19 – ŞİRKETE AİT İLANLAR VE YILLIK RAPORLAR

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. Maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydı ile Şirket Merkezinin bulunduğu yerde çıkan gazete ile en az on beş gün evvel yapılır. Mahalinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere iki hafta evvel yapılmalı ve pay sahiplerine taahhütlü mektup göndermek suretiyle toplantı günü bildirilmelidir.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. Ve 438. Maddeleri hükümleri uygulanır.

Sermaye piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu’ndan kaynaklanan sair ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.

MADDE 19 – ŞİRKETE AİT İLANLAR VE YILLIK RAPORLAR

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’na, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan sürelerine uyulur. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanısıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu ile senelik bilanço ve kâr-zarar cetveli, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden birer suret genel kurul toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na veya toplantıya katılması zorunlu olduğu takdirde de hazır bulunan Bakanlık Temsilcisine verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilir ve kamuya duyurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.

MADDE 21 - KÂRIN TESBİTİ VE TAKSİMİ

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uyulmak suretiyle sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

MADDE 21 - KÂRIN TESBİTİ VE TAKSİMİ

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzelkişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe

a) Birinci tertip kanuni yedek akçe olarak %5 oranında kanuni yedek akçe ayrılır.

a) %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci kâr Payı

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü hissesi ayrılır.

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket’in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran üzerinden kâr payı ayrılır.

c) Safi kârdan a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen ya da tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kurul, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/ veya kurumlara yine genel kurul tarafından belirlenecek oranda kâr payı verebilir.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıkran sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, vakıflara ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci kâr Payı

d) Mevzuat uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/ veya kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c ) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

e) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılabilir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 bendi hükümleri saklıdır.

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5’i oranında kâr payı düştükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, vakıflara ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında ve sair ilgili mevzuatta öngörülen koşullara uygun olarak kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

MADDE 24- KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas mukavelede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 24- KANUNİ HÜKÜMLER

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

MADDE 25 - TAHVİL VE SAİR MENKUL KIYMETLER

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dairesinde ve Yönetim Kurulu kararıyla yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere her türlü tahvil ve Yönetim Kurulu’na yetki devri mümkün olan sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senedi ihraç edebilir.

Şirket ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu kararı ile hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ihraç edebilir.

MADDE 25 - TAHVİL VE SAİR MENKUL KIYMETLER

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu kararı ile tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir .

 

MADDE 26- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

* 2015 yılı önemli gelişmeleri Özel Durum Açıklamaları tebliğ kapsamında ve Şirket’in bilgilendirme politikası çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla açıklanmıştır.

29.01.2016
Turkcell Finansman A.Ş.’ye Faaliyet İzni Verilmesi

FİNANSAL DURAN VARLIK EDİNİMİ

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 27.08.2015
Özet Bilgi : Turkcell Finansman A.Ş.’ye faaliyet izni verilmesi
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 25.08.2015
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı : Turkcell Finansman A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Mal ve hizmet finansmanı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 70.000.000 TL
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu : Yeni şirket kurulması
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı : Hayır
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı : Hayır
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Mevzuat ile öngörülmemiştir.

EK AÇIKLAMALAR

Turkcell Finansman A.Ş.’ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından ilgili mevzuatlar çerçevesinde faaliyet izni verilmiş olup, bugün itibarıyla izin Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

27.08.2015 tarihli özel durum açıklaması çerçevesinde, Turkcell Finansman A.Ş’nin sermayesinin 500.000.000 TL’ye artırılmasına Şirketimiz tamamen katılacaktır.

11.02.2016
Yönetim Değişikliği

Şirketimize 2001 yılında katılan ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Burak Sevilengül, 29 Şubat 2016 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrılma kararı almıştır.

Bugüne kadar sağladığı değerli katkıları için Burak Sevilengül’e teşekkür ediyor, bundan sonraki iş yaşamında kendisine başarılar diliyoruz.

18.02.2016
lifecell’in Kulelerinin Satışı ve Geri Kiralanması

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Ukrayna’da faaliyet gösteren %100 bağlı ortaklığımız LLC lifecell’in (“lifecell”) sahip olduğu 811 adet kulenin, yine %100 bağlı ortaklığımız LLC Ukrtower’a (“Ukrtower”) 52 milyon ABD Doları ve vergiler toplamı olacak şekilde ve bu tutardan az olmamak kaydıyla satışına ve geri kiralanmasına karar vermiştir. Bu kapsamda, Ukrtower nezdinde sermaye artışı yapılmak üzere %100 bağlı ortaklığımız Turktell Bilişim Servisleri A.Ş.’nin sermayesinin en az yukarıda bahsi geçen tutar kadar artırılmasına karar verilmiştir.

18.02.2016
Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrılması Hakkında Yönetim Kurulu Kararı

Şirketimiz Yönetim Kurulu;

 • Şirketimizin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının, 29 Mart 2016 günü saat 10.00’da Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul adresinde yapılmasına ve toplantı gündeminin ekteki şekilde tespit edilmesine;
 • SPK’nın Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) çerçevesinde, ekte sunulan Pay Geri Alım Programı’nın ve Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun bu program kapsamında pay geri alımı yapabilmesi için yetkilendirilmesinin şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurulu’nun onayına sunulmasına;

karar vermiştir.

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
 2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
 3. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması,
 4. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
 5. 2015 Yılı faaliyetlerine ilişkin 2015 yılı SPK ve TTK Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
 6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
 7. Yönetim Kurulu’nun Şirket Bağış Politikasına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması, ortakların onayına sunulması;
 8. 2015 yıllarında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 2016 hesap yılı başından itibaren olmak üzere, 2016 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
 9. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın gerekli izinlerini almak koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin aşağıdaki 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25 ve 26 maddelerinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
 10. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve yeni üye seçimi halinde seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
 11. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
 12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
 13. SPK’nın Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) çerçevesinde, Yönetim Kurulu’nun pay geri alım programı ve bu program kapsamında pay geri alımı yapabilmesi için yetkilendirilmesine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
 14. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
 15. 2015 yılı kâr dağıtımının görüşülerek karara bağlanması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi,
 16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
 17. Kapanış.

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Şirket Paylarının Geri Alım Programı

Geri Alımın Amacı

Şirketimizin kendi veya bağlı ortaklıklarının çalışanlarına yönelik uygulayacağı pay edindirme planları çerçevesinde, Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören paylarını Genel Kurul’dan alınan yetki ile geri alabilmesi amaçlanmaktadır.

Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre

Şirketimizin kendi veya bağlı ortaklarının çalışanlarına yönelik uygulayacağı pay edindirme planları çerçevesinde 5 (beş) yıldır.

Geri Alınabilecek Azami Pay Sayısı

Şirketimiz 2.200.000.000 TL (iki milyar iki yüz milyon Türk Lirası) çıkarılmış sermayesinin % 10’ una (yüzde on) karşılık gelen pay sayısına kadar aşağıda belirtilen toplam fon tutarı dahilinde, mevzuat hükümleri çerçevesinde geri alım yapılabilir. Bu süre içerisindeki mevzuat değişikliği veya sermaye arttırılması halinde artan sermaye ve değişen mevzuat uyarınca işlem yapılır.

Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben program sonlandırılacaktır.

Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı

Şirket kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan nakitten karşılanmak üzere, geri alım için 200.000.000 TL’ye (iki yüz milyon Türk Lirası) kadar fon ayrılmıştır.

Geri alınan payların nominal değeri çıkarılmış sermayenin %10’unu aşamaz. Geri alınan paylardan program süresince elden çıkarılanlar bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmaz. Geri alınan payların toplam bedeli, kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamaz.

Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri

Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 TL (sıfır Türk Lirası), üst fiyat limiti ise 15 TL (on beş Türk Lirası)’dır.

Genel Kurul’dan Talep Edilen Yetki Süresi ve İşlem Prosedürü

Şirketimiz Yönetim Kurulu’na 5 yıl süre ile yetki verilmiştir. Sermaye piyasasındaki şartların ve/veya Şirketin finansal durumunun uygun olmaması durumunda Yönetim Kurulumuz pay geri alımının hiç başlatılmaması veya her an durdurulabilmesine yetkilidir .

Genel Kurulumuz tarafından kendisine yetki verildiği tarihi takip eden 5 yıl boyunca pay geri alımı ve alınan payların elden çıkartılması ile geri almanın amacı doğrultusunda mevzuat uyarınca gereken işlemlerin yapılması konusunda yetkilidir.

Bu yetki süresi içerisinde ve bu geri alım programında belirlenen esaslar çerçevesinde kalmak üzere, Yönetim Kurulumuz daha kısa süreli bir veya daha fazla geri alım programı gerçekleştirebilir.

Alımlar İçin Yetkilendirme

Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş Şirketimiz Yönetim Kurulu alımlar için bu yetkiyi belirleyeceği gerçek veya tüzel kişilere devredebilir.

Geri alım programının ortaklığın finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerindeki muhtemel etkileri

Geri alıma konu toplam fon tutarı 200.000.000 TL’ye (iki yüz milyon Türk Lirası) kadar olup, 31.12.2015 tarihi itibariyle konsolide mali tablolarımızda yer alan toplam varlıklarımızın %0,8’ini oluşturmaktadır. Bu kapsamda, geri alım programının şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.

Program kapsamında geri alımda bulunabilecek bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler

Yoktur.

Yıllık En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi*

31.12.2015 itibarıyla, yıllık;
en düşük pay fiyatı: 9,90 TL
en yüksek pay fiyatı: 13,55 TL
ağırlıklı ortalama pay fiyatı: 11,71 TL

Son 3 Aydaki En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi*

18.02.2016 itibarıyla, son üç aydaki;
en düşük pay fiyatı: 9,42 TL
en yüksek pay fiyatı: 12,20 TL
ağırlıklı ortalama pay fiyatı: 10,53 TL

İlişkili Tarafların Geri Alım İşleminden Sağlayacağı Faydalar

Yoktur.

26.02.2016
Fintur’a Bağlayıcı Teklif Verilmesi

Turkcell Yönetim Kurulu, %41.45 oranında iştirakimiz Fintur Holdings B.V.’nin** (“Fintur”) diğer ortağı Sonera Holding B.V.’nin (“TeliaSonera”) Fintur’da sahip olduğu %58,55 ve Kazakistan’da faaliyet gösteren Kcell JSC’de doğrudan sahibi olduğu %24 oranındaki hissesinin satın alınmasına ilişkin olarak bağlayıcı teklif verilmesine karar vermiştir.

* Düzeltilmiş fiyatlardır. Ağırlıklı ortalama pay fiyatı günlük ağırlıklı ortalama fiyatlarının ilgili dönem için ortalamasını ifade etmektedir. ** Fintur şirketleri Kazakistan, Azerbaycan, Moldova ve Gürcistan’da faaliyet göstermektedir.