Geleceğe Yönelik Beklentilerimiz

2015 için açıkladığımız konsolide gelir büyümesi, FAVÖK marjı ve grup operasyonel yatırım harcamalarının (lisans ödemeleri hariç) satışlara oranı hedeflerimizi gerçekleştirdik.

Turkcell Grup 2016 Hedefleri

2016 yılına ilişkin Turkcell Türkiye için %8-%10 aralığında gelir büyümesi, Turkcell Grubu için ise %8-%10 aralığında gelir büyümesi, %31-%33 aralığında FAVÖK marjı ve operasyonel yatırım harcamalarının (lisans ödemeleri hariç) satışlara oranını yaklaşık %20 seviyesinde bekliyoruz.

RİSKLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Şirketimizde kurumsal risk yönetimi kapsamında finansal, operasyonel, stratejik, yasal ve düzenleme, itibar ve iş sürekliliği risk başlıkları altında aşağıdaki konular takip edilmektedir:

 • Gelirimizin çoğunluğu Türkiye’deki faaliyetlerimizden elde edilmesi nedeniyle bu pazardaki yoğun rekabet ve olası rekabet artışı;
 • Büyüme stratejimiz kapsamında yeni yatırımların ve yeni işlerin hedeflerine ulaşmaması ve beklenen katkıyı sağlamaması;
 • Düzenleyici kararlar ve regülasyon alanındaki değişiklikler;
 • Türkiye ve global ekonomilerde olası yavaşlama ve siyasi istikrarsızlık olması;
 • Çeşitli ülkelerdeki operasyonlarımızın ilgili regülasyon ve hukuki düzenlemelerden olumsuz etkilenmeleri;
 • Çeşitli ülkelerdeki operasyonlarımızın ilgili ülkelerdeki ekonomik ve politik istikrarsızlık ve kurlardaki dalgalanmalardan olumsuz etkilenmeleri;
 • Faaliyet sonuçlarımızı etkileyebilecek olası kur değişimleri ve nakit dengesi yönetimi riskleri;
 • Faaliyetlerden elde edilen nakit durumuna göre artabilecek borçlanma ihtiyacı ve ilgili maliyetler;
 • Mobil telekomünikasyon sistemlerinde spektrumun kıt bir kaynak olması, baz istasyonları ile ilgili iddialar, şebeke ekipmanları için tedarikçilere olan bağımlılığımız, baz istasyonlarının kurulumunu kısıtlayıcı veya zorlaştırıcı düzenlemeler ve alınması gereken izinler;
 • Mevcut ortaklık yapısı ve ana hissedarlarımız arasındaki ihtilaflar;
 • Ürün ve servislere ilişkin belirli sistem ve tedarikçilere bağımlığımız;
 • Kilit personelin, iş ortaklarımızın ve bu firmalarda çalışanların görevlerinden ayrılmaları esnasında yaşanacak geçiş süreci;
 • İşimizin doğal gidişatı esnasında ortaya çıkan muhtelif davaların ve hukuki süreçlerin sonuçları;
 • Mali raporlamaya ilişkin şirket içi kontrollerimize rağmen hata, suistimal veya atlama riskleri ve
 • Doğal afetler ve/veya siber risklerin şebeke ve bilgi teknolojileri altyapımıza oluşturduğu tehditler.
 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ürün ve servis geliştirememekten dolayı pazar payımızda azalma riski ve
 • Satış kanallarında beklenen geliştirme ve iyileştirmelerin yetersiz kalmasından kaynaklanacak beklenen değer artışını sağlayamama riski.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket’in risk yönetim politikaları, Şirket’in hedeflerine ulaşmasını olumsuz olarak etkileme olasılığı bulunan riskleri proaktif olarak tespit ve analiz etmek, bu risklerin yönetilmesi ve fırsata dönüştürülebilmesi için uygun kontrol sistem ve süreçlerini belirleyerek yönetmek ve Şirket’in hedeflerine ulaşmasına maksimum katkıyı sağlamak üzere oluşturulmuştur. Risk yönetim politika ve sistemleri, Şirket’in faaliyetleri ve piyasa koşullarındaki değişimleri yansıtacak şekilde sürekli gözden geçirilmektedir.

Şirketimiz 26.03.2015 tarihli olağan genel kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Şirketimizin 2015 yılına ait finansal tablolarının denetlenmesi için DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. şirket denetçisi olarak atanmıştır.

Öte yandan, Şirket’te İç Denetim Birimi Yönetim Kurulu’na bağlı olarak ve Turkcell İletişim A.Ş. ve bağlı ortaklık şeklindeki Grup şirketlerinin tamamının denetiminden sorumlu olarak çalışmakta olup, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları çerçevesinde yapılan denetim sonuçlarını Denetim Komitesi’ne ve Genel Müdüre raporlamaktadır. İç Denetim fonksiyonunun denetim faaliyetleri esas olarak yıllık denetim planları çerçevesinde yapılan operasyonel denetimler ve Sarbanes Oxley Yasası Madde 404’e uyum denetimlerinden oluşmaktadır.

Operasyonel denetim faaliyetleri, riske dayalı denetim yaklaşımı esas alınarak hazırlanan yıllık denetim planına göre icra edilmektedir. Bu denetimlerin amacı şirket faaliyetlerinin iç ve dış düzenlemelere ve stratejik hedeflere uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak üzere iş süreçlerinin yeterliliği, verimliliği ve düzenlemelere uygunluğu açısından güvence vermektir.

Diğer yandan, Amerika’da New York Borsası’na kote olmamız nedeniyle, halka açık şirketlerin uymakla yükümlü oldukları Sarbanes Oxley Yasası Madde 404’e uyum kapsamında, Turkcell ve konsolide olan Turkcell Grup şirketlerinde oluşturulan iç kontrol yapısının varlığı, yeterliliği ve etkin olarak çalışıp çalışmadığı konularında güvence vermek üzere yıllık plan çerçevesinde denetim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Söz konusu maddeye uyum kapsamında gerçekleştirilen denetim faaliyetleri planlama aşamasından başlayarak, tespit edilen iç kontrol eksiklikleri ve aksiyonların takibi ve sonuçlandırmasına kadar bütün aşamaları düzenli aralıklarla Denetim Komitesi’ne, Genel Müdür’e ve Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’na raporlanmaktadır.

İç Denetim Birimi ayrıca güncel konularda ve yönetim tarafından talep edilen konularda danışmanlık fonksiyonu icra ederek araştırma raporları düzenlemektedir.

İç Denetim Birimi Sarbanes Oxley Yasası Madde 404’e uyum denetimi faaliyetlerini Denetim Komitesi ve Genel Müdür’e, Kurumsal Risk Yönetimi Birimi ise yaptığı çalışmalarını Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Genel Müdür’e raporlama yapmaktadır. İç Denetim mekanizması riske dayalı denetim anlayışı ile çalışmaktadır. Bu çerçevede fonksiyonel ve kurumsal olarak muhtemel riskler sürekli olarak gözden geçirilerek bu risklerin olası etkileri ve yönetme kapasitemize göre risk iştahı belirlenmektedir. Denetim faaliyetlerinin temel girdisini, yapılan bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan risk analizleri oluşturmaktadır.

Ayrıca, Turkcell’in hedeflerinin gerçekleşmesini etkileyen risklerin bölümler bazında belirlenmesi, risk analiz ve değerlendirme çalışmalarının yapılması, gerekli aksiyonların planlanması ve sonuçların şirket yönetimi ile paylaşımı, raporlanması ve takip edilmesini içeren bir Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) süreci mevcuttur. Bu sürecin koordinasyonundan Grup İç Denetim Direktörlüğü çatısı altında bulunan Kurumsal Risk Yönetim Birimi sorumludur. Turkcell Kurumsal Risk Yönetimi Birimi, risk yönetim sürecinin, temel yönetim süreçleri ile bütünleşik yürütüldüğü bir yaklaşım geliştirmeyi amaçlar. Bunu sağlarken, COSO çerçevesi ve ISO 31000 standardı ile uyumlu bir Kurumsal Risk Yönetimi prosedürüne göre sürece ilişkin çerçeveyi tanımlamıştır. Risk tanımlama ve değerlendirme sürecinde Delphi araştırmaları, çalıştaylar, beyin fırtınası oturumları, risk kontaklarından raporlamalar, derinlemesine mülakatlar, araştırma raporları gibi farklı metotlar kullanılmaktadır. Böylece belirsizlik doğuran riskleri kapsamlı bir şekilde tanımlamak, değerlendirmek ve etkin bir şekilde yönetmek amaçlanmıştır.

2012 faaliyet yılı sonu itibarıyla Türk Ticaret Kanunu’nun 378. Maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu’na bağlı olarak faaliyette bulunmak üzere “Riskin Erken Saptanması Komitesi” kurulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yaparak Yönetim Kurulu’na destek verir. Komite Yönetim Kurulu’na her 2 ayda bir raporlama yapmakta ve Rapor bağımsız denetim şirketine de gönderilmektedir. Yönetim Kurulu, Riskin Erken Tespiti Komitesi üzerinden Şirket’i etkileyen risklere dair düzenli olarak değerlendirmede bulunmaktadır.

Kurumsal Risk Yönetimi Birimi, Kurumsal Risk Yönetimi metodolojisi çerçevesinde risklerin değerlendirilmesi ve risk önleme faaliyetlerinin bölümler nezdinde koordine edilmesinden ve sonuçların Riskin Erken Saptanması Komitesi’ne raporlanmasından sorumludur. Bu süreçte risklerin sahipliği ve risk önleme faaliyetlerinin sorumluluğu iş tarafında olup, riskler Kurumsal Risk Yönetimi Birimi’nin sorumluluğuna transfer edilmemektedir.

Turkcell, 2000 yılında teknik operasyonları kapsayacak şekilde iş sürekliliği planlarını oluşturmuş, 2004 yılında planların kapsamı genişletilerek, İş Sürekliliği Yönetimi olarak konumlandırılmıştır.

2011 senesindeki yapılandırma ile iş sürekliliği, Turkcell Grup Şirketlerini ve tedarikçilerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Turkcell Grup İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, uluslararası “ISO 22301, toplumsal güvenlik – iş sürekliliği yönetim sistemi” standardına uygun olarak; konuşma, mesajlaşma, internet ve toplumsal güvenlik hizmetlerimizin sürekliliğini sağlayacak şekilde yapılandırılmış ve sertifikalandırılmıştır. Müşteri beklentileri, kurum politikası ve yasal yükümlülükler dikkate alarak oluşturulan iş sürekliliği planlarımızın, acil durumlarda çalışmasını garanti altına almak için, düzenli tatbikatları gerçekleştirilmektedir.

Geniş bir coğrafyaya yayılan teknik altyapımız, yaygın kapsama alanımız, çözüm ortağı ağımız, mobil santrallerimiz, mobil baz istasyonlarımız, ek kapasitemiz, olağanüstü durum merkezimiz ve geçmiş deneyimlerimiz, risklerin mümkün olduğunca azaltılmasına imkan tanımakla birlikte, Grup şirketlerimizden gelen müşteri hizmetleri bilgi birikimi, hızlı fiber-optik altyapısı, veri depolama hizmeti, yazılım geliştiren deneyimli ekiplerimiz ile felaketi başka bir merkezden yönetebilme ve faaliyetlerimizin sürekliliğini sağlama konusunda imkan tanımaktadır.

Turkcell, ileriye yönelik bu beyanlarda yansıtılan beklentilerin şu anda makul olduğuna inanmakla birlikte, bu beklentilerin doğru bir şekilde gerçekleşeceği yönünde teminat verememektedir. Bu beyanlar mevcut beklenti ve varsayımlara dayanmakta olup risk ve belirsizliklere tabiidir. Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli risk ve zorluklar hakkında bilgi edinmek için web sitemizdeki yatırımcı ilişkileri sayfası ziyaret edebilir buradan finansal ve diğer raporlara ulaşabilirsiniz ve hisselerimizin işlem gördüğü borsaların düzenleyici otoriterlerinin web sitelerinde yer alan finansal ve diğer raporlara da erişebilirsiniz. Takip eden ve bizi konu alan tüm yazılı ve sözlü ileriye dönük bildirimler, bütünde, bu uyarılara refere edilerek yapılmaktadır.