Sorumluluk Beyanları

MALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU’NUN
KARAR TARİHİ: 18 Şubat 2016
KARAR SAYISI: 1282
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ’NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI

  1. Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-14.1) sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 18 Şubat 2016 tarihli ve 1282 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren yıllık hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarının tarafımızca incelendiğini,
  2. Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
  3. Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Şirket’in konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,


Ahmet Akça
Denetim Komitesi Başkanı


Mehmet Hilmi Güler
Denetim Komitesi Üyesi


Atilla Koç
Denetim Komitesi Üyesi


Kaan Terzioğlu
CEO/Genel Müdür


Murat Doğan Erden
Genel Müdür Yardımcısı

 

FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU’NUN
KARAR TARİHİ: 4 MART 2016
KARAR SAYISI: 1293
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ’NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI

  1. Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-14.1) sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 4 Mart 2016 tarih ve 1293 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren yıllık hesap dönemine ait Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,
  2. Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Yıllık Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
  3. Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış yıllık faaliyet raporunun şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Şirket’in konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,


Ahmet Akça
Denetim Komitesi Başkanı


Mehmet Hilmi Güler
Denetim Komitesi Üyesi


Atilla Koç
Denetim Komitesi Üyesi


Kaan Terzioğlu
CEO/Genel Müdür


Murat Doğan Erden
Genel Müdür Yardımcısı