Turkcell Grubu: 2015 Finansal Ve Operasyonel Performans

Bu bölümde yapılan açıklamalar, esas olarak 2015 yılı içerisinde yer alan gelişme ve trendlerin TL bazında açıklanmasına dayanmaktadır. Bu bölümdeki sonuçlar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğ’in 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) esas alınmıştır. Tutarlar milyon Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Ana performans göstergeleri karşılaştırmaları yıllık bazda verilmekte olup 2015 yılına ait faaliyet ve finansal sonuçlarını izleyen parantez içindeki rakamlar ise aksi belirtilmedikçe 2014 yılına ait değerleri temsil etmektedir.

Turkcell Grubu: Finansal Özet

KONSOLİDE KÂR/ ZARAR TABLOSU (MİLYON TL) 2014 2015 % DEĞİŞİM
Gelir 12.043,6 12.769,4 %6,0
Satışların maliyeti1 (7.380,8) (7.766,5) %5,2
  Amortisman ve itfa payı (1.636,3) (1.664,8) %1,7
Brüt Kâr Marjı %38,7 %39,2 0,5yp
Genel yönetim giderleri (562,7) (625,3) %11,1
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (1.974,6) (1.901,9) (% 3,7)
FAVÖK2 3.761,8 4.140,5 %10,1
FAVÖK Marjı %31,2 %32,4 1,2yp
Esas faaliyetlerden diğer gelirler / (giderler) 1.053,6 924,9 (%12,2)
Esas Faaliyet Kârı 3.179,1 3.400,7 %7,0
Yatırım faaliyetlerinden gelirler (giderler) 3,2 (59,4) (%1956,3)
Net finansman geliri / (gideri ) (1.424,9) (1.135,1) (%20,3)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kârlarındaki paylar 207,3 367,3 %77,2
Parasal kazanç 205,1 0,0 (%100,0)
Vergi gideri (731,1) (667,7) (% 8,7)
Net Kâr 1.438,7 1.905,8 %32,5
Dönem kârının / (zararının) dağılımı
  Kontrol gücü olmayan paylar (428,2) (164,1) (%61,7)
  Ana ortaklık payları 1.866,9 2.069,9 %10,9

1 İtfa ve tükenme payları ile amortisman dahil.
2 FAVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nda olmayan bir finansal değerdir.

KONSOLİDE BİLANÇO VERİLERİ (DÖNEM SONU) (MİLYON TL) 2014 2015 % DEĞİŞİM
Hazır değerler 9.031,9 2.918,8 (%67,7)
Toplam varlıklar 23.668,3 26.184,2 %10,6
Uzun vadeli borçlar 1.247,9 3.487,8 %179,5
Toplam borçlar3 3.697,7 4.214,2 %14,0
Toplam yükümlülükler 6.979,6 11.785,0 %68,8
Toplam özkaynaklar 16.688,8 14.399,3 (%13,7)

3 Faizsiz spot kredileri içermemektedir.

ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞI (MİLYON TL) 2014 2015 % DEĞİŞİM
İşletme faaliyetlerinden nakit akışları 2.936,0 2.662,6 (%9,3)
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları (2.323,2) (4.592,2) %97,7
Finansman faaliyetlerinden nakit akışları 93,0 (4.619,5) (%5.066,5)
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 9.031,9 2.918,8 (%67,7)
KÂRLILIK VE BORÇ ÖDEME RASYOLARI (%) 2014 2015 % DEĞİŞİM
Brüt Kâr Marjı %38,7 %39,2 0,5yp
FAVÖK Marjı %31,2 %32,4 1,2yp
Net Kâr Marjı %15,5 %16,2 0,7yp
Toplam Yükümlülükler/ Özkaynak Oranı %41,8 %81,8 40,0yp
Toplam Borç / FAVÖK Oranı %98,3 %101,8 3,5yp

Açıklamalar:

Gelirler1: 2015 yılında, Grup gelirleri %6,0 yükselerek 12.769 milyon TL (12.044 milyon TL) oldu. Grup gelirlerinin %90’ını oluşturan Turkcell Türkiye gelirleri %9,5 yükselerek 11.481 milyon TL (10.480 milyon TL) oldu. Bireysel segment gelirleri %10,2 yükseliş ile 9.127 milyon TL (8.282 milyon TL), kurumsal segment gelirleri ise %6,5 yükseliş ile 2.032 milyon TL (1.907 milyon TL) oldu. Turkcell Türkiye gelirinin %52‘sini oluşturan ses gelirleri pazar trendleri doğrultusunda %2,7 düşerken %52’ye ulaşan akıllı cihaz penetrasyonu, artan internet kullanıcı sayısı ve kişi başı data kullanım miktarındaki artışla data geliri %38,1, servis ve çözüm geliri %38,5 büyüdü. Turkcell Uluslararası gelirleri, Ukrayna ve Belarus yerel para birimlerindeki değer kaybı ve Turkcell Europe gelirlerinin değişen iş modeli sonucunda azalışı ile %24,8 düşerek 856 milyon TL’ye (1.138 milyon TL) geriledi. Genel olarak bilgi ve eğlence servisi ile çağrı merkezi gelirlerini ve bölümler arası eliminasyonları kapsayan diğer iştirak gelirleri ise %1,6 yükseliş ile 432 milyon TL (425 milyon TL) oldu.

1 Turkcell Türkiye, Turkcell Uluslararası ve diğer iştirak tanımları için Faaliyet Raporu’nda yer alan Konsolide Finansal Tablo Dipnotları F55. sayfaya bakınız.

Satışların Maliyeti: 2015 yılında, satışların maliyeti %5,2 artarak 7,767 milyon TL (7,331 milyon TL) oldu. Satışların maliyetinin gelirlere oranı ise %60,8’e (%61,3) geriledi. Bu düşüş, çeşitli diğer giderlerdeki 0,8 puanlık artışa rağmen arabağlantı giderlerindeki 0,7 puan ve itfa ve tükenme payları ile amortisman giderlerindeki 0,6 puanlık azalışla gerçekleşti.

Genel Yönetim Giderleri: 2015 yılı için genel yönetim giderlerinin gelirlere oranı temel olarak diğer gider kalemlerinin gelire oranı 0,2 puan artarak %4,9’a (%4,7) yükseldi.

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri: 2015 yılında satış ve pazarlama giderlerinin gelire oranı 1,5 puan düşüşle %14,9’a (%16,4) geriledi. Bu düşüş, değer odaklı abone alımı yaklaşımımız sayesinde satış giderlerindeki 1,0 puan, pazarlama giderlerindeki 0,4 puan ve diğer gider kalemlerindeki 0,1 puanlık düşüş sebebiyle gerçekleşti.

FAVÖK: 2015 yılında, FAVÖK %10,1 artış ile 4.141 milyon TL’ye (3.762 milyon TL) yükselirken FAVÖK marjı 1,2 puan artış ile %32,4 (%31,2) oldu. Bu artış temel olarak, satışların maliyetindeki 0,1 puan ve genel yönetim giderlerindeki 0,2 puan artışa rağmen satış ve pazarlama giderlerindeki 1,5 puanlık düşüş sayesinde olmuştur.

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / (Giderler): 2015 yılında 1.303 milyon TL (1.201 milyon TL) esas faaliyetlerden diğer gelir ve 378 milyon TL (148 milyon TL) esas faaliyetlerden diğer gider netinden oluşmaktadır. Esas faaliyetlerden diğer gelirler, net kur farkı gelirleri, geç ödeme faiz ve vade farkı gelirleri, 3 aydan kısa vadeli mevduattan elde edilen faiz gelirleri, iskonto gelirleri ve diğer gelirlerden oluşmaktadır. Esas faaliyetlerden diğer giderler ise sözleşme fesih giderleri, dava konusu faiz giderleri, iskonto giderleri, dava ve ceza karşılık giderleri ve diğer giderlerden oluşmaktadır.

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / (Giderler): 2015 yılı için 15 milyon TL (20 milyon TL) yatım faaliyetlerden gelir ve 74 milyon TL (17 milyon TL) yatırım faaliyetlerinde gider netinden oluşmaktadır. Yatırım faaliyetlerinden gelirler sabit kıymet satışı kârı, opsiyon prim gelirleri, menkul kıymet satış kârı, 3 aydan uzun vadeli mevduattan elde edilen faiz gelirleri ve diğer gelirlerden oluşmaktadır. Yatırım faaliyetlerinden giderler ise Belarus Telekom iktisabına ilişkin ertelenmiş ödeme yükümlülüğü gerçeğe uygun değer farkı ve satınalma opsiyonu iskonto gideri, net kur farkı giderleri, türev işlemler gerçeğe uygun farkı zararı ve diğer giderlerden oluşmaktadır.

Net Finansman Geliri / (Gideri): 2015 yılı için 1.135 milyon TL (1.425 milyon TL) olan net finansman gideri 974 milyon TL (1.312 milyon TL) net kur farkı giderleri, 146 milyon TL (104 milyon TL) itfa edilmiş maliyetinden gösterilen finansal yükümlülüklere ilişkin faiz gideri ve 15 milyon TL (9 milyon TL) diğer giderlerden oluşmaktadır. 31 Aralık 2015 ve 2014 tarihlerinde sona eren hesap döneminde ödenen kredi faiz tutarları sırasıyla 154 milyon TL ve 94 milyon TL’dir. Finansal giderler içerisinde yer alan net kur farkı gideri esas olarak Ukrayna ve Belarus operasyonlarından kaynaklanan sırasıyla 453 milyon TL ve 380 milyon TL tutarındaki kur farkı giderlerinden oluşmaktadır (2014: 985 milyon TL ve 279 milyon TL).

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kârlarındaki Paylar: 2015 yılında konsolide olmayan iştirak kârı Fintur’dan kaynaklanıyor olup %77,2 artarak 367 milyon TL (207 milyon TL)* olarak gerçekleşti.

2014 yılında Fintur’un finansalları Fintur’un operasyonel varlıkları ve şerefiyesindeki değer düşüklüğünden kaynaklanan 125 milyon ABD Doları tutarındaki nakdi olmayan etkiyi içermektedir. %41,45’ine sahip olduğumuz Fintur’un değer düşüklüğünün Turkcell Grup finansallarına negatif etkisi ise 2014 yılında 116 milyon TL olmuştur.

* 2014 yılında konsolide olmayan iştirak kârı A-Tel'i de içermektedir.

Vergi Gideri: 2015 yılında vergi gideri %8,7 azalışla 668 milyon TL (731 milyon TL) olarak gerçekleşirken, bu rakamın 591 milyon TL’lik kısmı cari dönem vergi giderlerinden, 76 milyon TL’lik kısmı ise bu döneme yansıyan ertelenmiş vergi giderlerinden oluştu.

Net Kâr: 2015 yılında net kâr, %10,9 artarak 2.070 milyon TL (1.867 milyon TL) olarak gerçekleşti. Bu artış temel olarak, temettü sonrası azalan nakit sonucunda vadeli mevduat faiz gelirlerinin azalması, faiz giderlerindeki artış ve bir defaya mahsus giderlere rağmen artan FAVÖK, azalan kur farkı giderleri ve Fintur’un pozitif katkısı ile gerçekleşti.

Toplam Borç: 31 Aralık 2015 itibarıyla konsolide borç tutarı 4.214 milyon TL’ye yükseldi. 30 Eylül 2015 itibarıyla konsolide borç tutarı 3.467 milyon TL seviyesindeydi. Nominal değeri 500 milyon ABD Doları olan tahvil ihracı ve China Development Bank tarafından sağlanan 500 milyon EUR tutarında kredi kullanılırken, dördüncü çeyrekte lifecell ve BeST’in borçlarının yapılandırılması kapsamında 700 milyon ABD Doları tutarında borç ödendi.

Turkcell Türkiye’nin borç tutarı 1.631 milyon TL’si (561 milyon ABD Doları) ABD Doları ve 1.628 milyon TL’si (512 milyon Avro) Avro bazlı olmak üzere 3.766 milyon TL seviyesindeydi. lifecell’in borç tutarı 442 milyon TL ve BeST’in borç tutarı ise 6 milyon TL olurken her iki borç tutarı da yerel para birimi bazındaydı.

Konsolide borcumuzun 1.775 milyon TL’si değişken faizli olmakla beraber, 726 milyon TL’lik kısmının vadesi ise bir yıldan önce dolacaktır. (Parantez içlerinde, tutarların ABD Doları/Avro karşılıkları verilmiştir.)

Nakit Akış Analizi: 2015 yılında 7.752 milyon TL’si Turkcell Türkiye, 770 milyon TL’si Turkcell Uluslararası ile ilgili olmak üzere toplam 8.536 milyon TL yatırım harcaması (operasyonel olmayan kalemler ve 4.5G lisans bedeli dahil) gerçekleştirildi. 2015 yılında operasyonel yatırım harcamalarının gelirlere oranı %20 olarak gerçekleşmiştir.

Bağışlar: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., 2015 yılı içinde çeşitli dernek, vakıf ve kuruluşlara toplam 11.989.544 TL tutarında bağış yapmıştır.

“Düzeltilmiş Net Kâr”ın “Net Kâr”a Mutabakatı:

Düzeltilmiş net kâr rakamı net kur farkı geliri/ (gideri) (vergi ve azınlık etkisi dahil), parasal kazanç (enflasyon etkisi) ,Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin vadeli mevduat faiz gelirleri, bir defaya mahsus olduğuna inandığımız bazı operasyonel olmayan veya ilk kez ilgili yılda gerçekleşen işlemlerin etkisinden arındırılarak sunulan net kâr rakamını ifade etmekte olup detaylarına aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir. Bu rakam, genel kabul görmüş muhasebe standartlarında yer almayan bir finansal değer olup önümüzdeki dönemlerde “düzeltilmiş net kâr” gösterimlerinde hesaplamaya alacağımız kalemler değişebilir.

Aşağıdaki tablo Turkcell Türkiye net kârı ile düzeltilmiş net kâr mutabakatını göstermektedir.

NET KÂRI ETKİLEYEN FAKTÖRLER (MİLYON TL) 2014
Düzeltilmiş net kâr 1.915
Kur farkı geliri 151
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. vadeli mevduat faiz geliri 470
Grup’un iş ortaklığı olan A-Tel’e ayrılan karşılığın iptali 24

Abone iadeleri

(36)
BTK cezaları (108)
Diğer etkiler (8)
   
Net kâr 2.408
NET KÂRI ETKİLEYEN FAKTÖRLER (MİLYON TL) 2015
Düzeltilmiş net kâr 2.258
Kur farkı geliri 302
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. vadeli mevduat faiz geliri 181
Sözleşme fesih giderleri (129)
Türk Telekom Grubu ihtilafların çözülmesi sonrası oluşan ilave gider (51)
4.5G KDV alacağı iskontosu (30)
BTK cezaları (10)
Diğer etkiler (35)
Net kâr 2.486

Aşağıdaki tablo Turkcell Grup net kârı ile düzeltilmiş net kâr mutabakatını göstermektedir.

NET KÂRI ETKİLEYEN FAKTÖRLER (MİLYON TL) 2014
Düzeltilmiş net kâr 2.193
Net kur farkı gideri (vergi & kontrol gücü olmayan paylar dahil) (703)
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. vadeli mevduat faiz geliri 470
Parasal kazanç 205
Fintur değer düşüş giderleri (111)

BeST değer düşüş giderleri

(35)
Grup’un iş ortaklığı olan A-Tel’e ayrılan karşılığın iptali 24
Abone iadeleri (36)
BTK cezaları (108)
Diğer etkiler (31)
Net kâr 1.867
NET KÂRI ETKİLEYEN FAKTÖRLER (MİLYON TL) 2015
Düzeltilmiş net kâr 2.592
Net kur farkı gideri (vergi & kontrol gücü olmayan paylar dahil) (404)
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. vadeli mevduat faiz geliri 181
Parasal kazanç -
Sözleşme fesih giderleri (129)
Türk Telekom Grubu ihtilafların çözülmesi sonrası oluşan ilave gider (51)
4.5G KDV alacağı iskontosu (30)
BTK cezaları (10)
Diğer etkiler (79)
   
Net kâr 2.070

Operasyonel Özet (Türkiye):

OPERASYONEL BİLGİLER ÖZETİ 2014 2015 % DEĞIŞIM
Abone 35,9 35,8 (%0,3)
 Mobil Faturalı (milyon) 15,2 16,6 %9,2
    Mobil M2M (milyon) 1,5 1,9 %26,7
 Ön Ödemeli (milyon) 19,4 17,4 (%10,3)
 Fiber (bin) 735,1 899,4 %22,4
 ADSL (bin) 456,2 620,8 %36,1
 IPTV aboneleri (bin) 60,1 223,7 %272,2
Abone kayıp oranı
 Mobil Abone kayıp oranı (%)1 %28,3 %27,3 (1,0yp)
 Sabit Abone kayıp oranı (%) %17,7 %16,7 (1,0yp)
ARPU - Abone başına elde edilen aylık gelir (TL)
Mobil ARPU – Bileşik2 22,5 24,5 %8,9
Faturalı 37,7 38,5 %2,1
   Faturalı (M2M hariç) 41,5 42,7 %2,9
M2M 3,2 3,3 %3,1
Ön Ödemeli 11,6 12,4 %6,9
Sabit Bireysel ARPU - Bileşik 47,4 48,7 %2,7
Mobil MoU - Aylık Ortalama Kullanım Dakikası (Bileşik) 275,3 296,6 %7,7

1 Abone kayıp oranı hesaplamamız doğrultusunda, 9 ay boyunca hattına 10TL üzerinde yükleme yapmayan ön ödemeli aboneler sistem dışı bırakılmaktadır. 2015’in dördüncü çeyreğinde ek olarak, belirlenen sürelerde hiç yükleme yapmamış 379 bin hat daha kapatılmıştır. 2 2014 Faaliyet Raporu'nda, 4Ç14 ve 20-F açıklamamızda, Mobil Bileşik, faturalı ve ön ödemeli ARPU değerleri 2014 için sırasıyla 11,2 ABD Doları, 18,8 ABD Doları ve 5,8 ABD Doları olarak açıklanmıştır. Bu rakamlar sırasıyla 10,3 ABD Doları, 17,2 ABD Doları ve 5,3 ABD Doları olarak revize edilmiştir. Türk Lirası cinsinden verilerde değişiklik yapılmamıştır.

Mobil tarafta değer tekliflerimizin etkisiyle faturalı müşteri sayımız 2015 yılında 1,4 milyon artarak 16,6 milyona ulaştı. Toplam abone bazı içindeki faturalı abone oranı ise %48,7 (%43,9) oldu. Fiyat duyarlı ön ödemeli segmentindeki kayıpların etkisi ile toplam abone bazımız 624 bin azalarak 34,0 milyon seviyesine düştü.

Sabit tarafta, Turkcell Türkiye’nin müşteri sayısı genişleyen fiber altyapısı, satış gücü ve müşteri hizmetlerinin desteği ile büyüme ivmesini devam ettirerek 1,5 milyonu geçti. Turkcell TV platformu büyüme ivmesini yıl boyu sürdürdü; 224 bin müşteriye ulaştı. Mobil ve web TV kullanıcıları dahil edildiğinde TV müşteri sayısı sene sonunda toplamda 558 bine yükseldi.

Mobil abone kayıp oranı 2015 yılında %27,3 (%28,3) oldu. Sabit abone kayıp oranı ise %16,7 (%17,7) oldu.

2015 yılında mobil ARPU (Abone Başına Elde Edilen Aylık Gelir) faturalı müşteri bazındaki artış, müşterilere daha yüksek faydalar sunan paketlere geçiş stratejimiz, artan mobil genişbant kullanımı, mobil servislere artan talep ve yüksek değer yaratan müşteri gruplarına olan odağımız ile %8,9 yükselerek 24,5 TL (22,5 TL) olarak gerçekleşti. Sabit bireysel ARPU 2015 yılında %2,7 yükselerek 48,7 TL (47,4 TL) oldu.

Mobil Aylık Kullanım Dakikası (MoU), faturalı müşteri bazındaki büyüme ve yüksek faydalar sunan paketlere geçiş stratejimiz ile 2015 yılında %7,7 artış ile 296,6 dakikaya (275,3 dakika) ulaştı.

Şebekemizdeki akıllı telefon penetrasyonu %52’ye ulaşarak data kullanımındaki artışı destekledi. Yıllık bazda 3,4 milyon3 yeni kullanıcı ile şebekemizdeki akıllı telefon adedi 16,1 milyona yükselirken şebekemizdeki akıllı telefonların üçte biri 4G’yi desteklemektedir.

3 Daha önce sistemde akıllı telefon olarak sınıflandırılmamış 1,1 milyon akıllı telefon düzeltmesini içermektedir.